Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše návštěva vyhledávače příslušenství Tequipment Finder a váš zájem o náš podnik a naše produkty nás, tedy společnost Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (dále jen „my“ nebo „Porsche AG“), velmi těší. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, a proto s nimi nakládáme důvěrně. Zpracování vašich osobních údajů probíhá výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se práv na ochranu osobních údajů, a zejména pak v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracovávání vašich osobních údajů v rámci využívání vyhledávače Tequipment Finder a o vašich právech coby subjektu údajů. Informace o dalších službách a nabídkách dalších společností patřících do koncernu Porsche naleznete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů vydaném k těmto službám, resp. těmito společnostmi.

1. Entita zodpovědná za zpracování údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt

Entita zodpovědná za zpracování údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Německo
Tel: (+49) 0711 911-0

V případě jakýchkoliv otázek nebo podnětů k ochraně osobních údajů budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Beauftragter für Datenschutz/br> Porscheplatz 1/br> 70435 Stuttgart/br> Německo/br> Kontakt: https://www.porsche.com/germany/privacy/contact

2. Předmět ochrany údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje. Jedná se o všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjekt údajů). Patří sem údaje, jako je například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také informace, které vznikají v průběhu používání vyhledávače Tequipment Finder, jako je například údaj o začátku, konci a rozsahu využívání nebo přenos IP adresy.

3. Druh, rozsah, účel a právní důvod automatizovaného zpracování údajů

Vyhledávač Tequipment Finder lze obecně používat bez přihlášení. I v případě používání vyhledávače Tequipment Finder bez přihlášení mohou být zpracovávány osobní údaje. V následujících částech se nacházejí informace o druhu, rozsahu, účelu a právním důvodu zpracování údajů vyhledávačem Tequipment Finder.

3.1 Poskytnutí vyhledávače Tequipment Finder

Při přístupu k vyhledávači Tequipment Finder z vašeho koncového zařízení automaticky zpracováváme tyto údaje:

– datum a čas přístupu,
– doba trvání návštěvy,
– druh koncového zařízení,
– použitý operační systém,
– vámi využívané funkce,
– množství odeslaných dat,
– druh událostí,
– IP adresa,
– adresa URL odkazující stránky,
– název domény.

Tyto údaje zpracováváme na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR za účelem poskytnutí služby, zajištění technického provozu a za účelem zjišťování a odstraňování poruch. Sledujeme přitom zájem o umožnění a trvalé zajištění využívání vyhledávače Tequipment Finder a jeho technických funkcí. Při spuštění vyhledávače Tequipment Finder se automaticky zpracují údaje. Bez tohoto poskytnutí nemůžete naše služby využívat. Tyto údaje nepoužíváme za účelem zpětného dohledání osob a zjištění jejich identity.

3.2 Soubory cookie

Ve vašem koncovém zařízení se mohou při návštěvě vyhledávače Tequipment Finder uložit takzvané soubory „cookie“, tedy malé soubory, které slouží k poskytnutí pestré palety funkcí, ke zvýšení komfortu používání stránek a k optimalizaci naší nabídky. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie používány, můžete jejich ukládání do vašeho zařízení zakázat v příslušných nastaveních svého internetového prohlížeče, případně zvláštním vyslovením nesouhlasu. Upozorňujeme, že za takovéto situace může dojít k omezení funkčnosti a funkčního rozsahu naší nabídky. Podrobné informace o druhu, rozsahu, účelech a právních důvodech k souborům cookie a také o možnostech vyslovení nesouhlasu se zpracováním údajů naleznete v našich zásadách k souborům cookie..

4. Příjemce osobních údajů

Interní příjemci: V rámci společnosti Porsche AG mají k údajům přístup pouze osoby, které tyto údaje potřebují k uvedeným účelům.

Externí příjemci: Externím příjemcům mimo společnosti Porsche AG předáváme vaše osobní údaje pouze tehdy, když je to potřeba k vyřízení nebo zpracování vašeho přání, když k tomu existuje jiné zákonné svolení nebo když k tomu dáte souhlas.

Externími příjemci mohou být:

a) Smluvní zpracovatelé – společnosti patřící do koncernu Porsche AG nebo externí poskytovatelé služeb, které využíváme k poskytnutí služeb, například v oblastech technické infrastruktury a údržby pro nabídky společnosti Porsche AG nebo poskytnutí obsahu. Tyto smluvní zpracovatele volíme velmi pečlivě a pravidelně prověřujeme jejich činnosti, abychom se ujistili, že vaše soukromí zůstává zachováno. Poskytovatelé služeb smí použít údaje výhradně k námi zadaným účelům a podle našich pokynů.

b) Veřejná místa – úřady a státní instituce, jako jsou například státní zastupitelství, soudy nebo finanční úřady, jimž musíme osobní údaje předávat ze zákonem nařízených důvodů. Předání v takovém případě probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena c) nařízení GDPR.

c) Soukromá místa – prodejci, spolupracující partneři nebo pomáhající osoby, kterým jsou údaje předávány na základě souhlasu, za účelem plnění smlouvy s vámi nebo k zachování oprávněných zájmů. Jedná se například o Porsche Centra, financující banky, osoby nabízející další služby nebo poskytovatele přepravních služeb. Předání v takovém případě probíhá na základě článku 6, odstavce 1, písmena a), b) a/nebo f) nařízení GDPR.

5. Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud jsou údaje přenášeny institucím, jejichž sídlo nebo místo zpracování údajů neleží ve členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě dohody o Evropském hospodářském prostoru, přesvědčíme se před předáním údajů, že – kromě zákonem povolených výjimečných případů – buď u příjemce existuje přiměřená úroveň ochrany údajů (například rozhodnutí Evropské unie o přiměřenosti, vhodné záruky, jako je například vlastní certifikace příjemce pro tzv. štít soukromí EU–USA nebo sjednání takzvané standardní smluvní doložky Evropské unie s příjemcem), nebo je k dispozici váš dostatečný souhlas s přenosem údajů. Můžete si od nás vyžádat přehled příjemců ve třetích státech a kopii konkrétně sjednaných pravidel k zajištění přiměřené úrovně ochrany údajů. Za tímto účelem použijte údaje uvedené v bodě 1.

6. Doba uložení a odstranění

Pokud v popisu jednotlivých služeb nebo nabídek nejsou uvedeny informace o konkrétní době uložení nebo o odstranění údajů, platí následující:

Vaše osobní údaje ukládáme pouze na tak dlouhou dobu, jaká je potřeba ke splnění zamýšleného účelu, nebo – v případě udělení souhlasu – do doby, než souhlas odvoláte. V případě nesouhlasu se zpracováním odstraníme vaše osobní údaje, pokud není jejich další zpracování povoleno podle příslušných zákonných ustanovení. Vaše osobní údaje odstraníme také tehdy, když nám to nařizují jiné právní důvody.

Při uplatnění těchto všeobecných zásad odstraníme vaše osobní údaje zpravidla neprodleně – po pominutí právního důvodu, a pokud tomu nebrání jiné právní důvody (například lhůty pro uchování údajů stanovené obchodními či daňovými zákony). V případě existence jiných právních důvodů odstraníme data ihned po pominutí těchto důvodů. – Pokud již nejsou potřeba k námi sledovaným účelům zpracování a plnění smlouvy nebo oprávněným zájmům a pokud tomu nebrání jiné právní důvody (například lhůty pro uchování údajů stanovené obchodními či daňovými zákony). V případě existence jiných právních důvodů odstraníme data ihned po pominutí těchto důvodů. – Pokud pomine námi sledovaný účel zpracování a nebrání tomu jiné právní důvody (například lhůty pro uchování údajů stanovené obchodními či daňovými zákony). V případě existence jiných právních důvodů odstraníme data ihned po pominutí těchto důvodů.

7. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů, jehož se týká zpracování osobních údajů, máte četná práva. Jedná se o:

Právo na přístup: Máte právo požádat o údaje, které máme o vaší osobě uloženy.

Právo na opravu a právo na výmaz: Máte právo požadovat od nás opravu chybných údajů a – v případě, že jsou splněny zákonné předpoklady – také smazání vašich údajů.

Omezení zpracování: V případě, že jsou splněny zákonné předpoklady, máte právo od nás požadovat omezení zpracování vašich údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Pokud jste nám údaje poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu, máte při splnění zákonných předpokladů právo získat vámi poskytnuté údaje v běžném, strukturovaném, strojově čitelném formátu, případně můžete požadovat, abychom tyto údaje předali jinému správci.

Námitka vůči zpracování údajů při právním důvodu „oprávněného zájmu“: Z důvodů, které vyvstávají z vaší konkrétní situace, máte právo kdykoliv podat námitku vůči zpracování údajů z naší strany, pokud toto zpracování probíhá na základě právního důvodu „oprávněného zájmu“. Pokud svého práva na podání námitky využijete, přestaneme vaše údaje zpracovávat, dokud podle zákonných předpisů neprokážeme existenci právem chráněných důvodů pro další zpracování, které převáží nad vašimi právy.

Nesouhlas s použitím souborů cookie: Kromě toho můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas s používáním souborů cookie. Další podrobnosti naleznete v zásadách k souborům cookie.

Odvolání souhlasu: Pokud jste námi udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů až do okamžiku odvolání tím zůstane nedotčena.

Právo na podání stížnosti ke kontrolnímu orgánu: Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich údajů probíhá v rozporu s platným zákonem, můžete podat stížnost k příslušnému kontrolnímu orgánu. Obrátit se můžete na úřad pro ochranu osobních údajů příslušný pro vaše bydliště nebo vaši zemi, případně na úřad pro ochranu osobních údajů, pod který spadáme my.

Můžete nás kontaktovat: V případě otázek ohledně zpracování vašich osobních údajů, vašich práv coby subjektu údajů a případného uděleného souhlasu se s námi můžete zdarma spojit. V případě zájmu o využití kteréhokoliv z výše uvedených práv navštivte stránky https://www.porsche.com/germany/privacy/contact nebo nám svou žádost zašlete poštou na kontaktní adresu uvedenou v bodě 1. Nezapomeňte uvést své údaje, podle nichž vás budeme moci jednoznačně identifikovat.

8. Odkazy na nabídky třetích stran

Internetové stránky a služby jiných poskytovatelů, na které je ve vyhledávači Tequipment Finder umístěn odkaz, jsou vytvářeny a poskytovány třetími stranami. Na vytváření, obsah a funkci těchto služeb poskytovaných třetími stranami nemáme žádný vliv. Výslovně se distancujeme od veškerého obsahu všech nabídek třetích stran, na něž je odkazováno. Upozorňujeme, že nabídky třetích stran, na něž je ve vyhledávači Tequipment Finder odkazováno, mohou do vašeho koncového zařízení ukládat soubory cookie a zjišťovat osobní údaje. Na tuto skutečnost nemáme žádný vliv. V případě zájmu se informujte přímo u poskytovatele, na jehož nabídku je odkazováno.

9. Stav

Platí nejnovější verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Stav k 25. 5. 2018.