Porsche Tequipmenti tarvikute leidja isikuandmete kaitse teatis

Meil, ettevõttel Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (edaspidi "meie" või "Porsche AG"), on hea meel, et külastate meie Tequipmenti tarvikute leidjat ja tunnete meie ettevõtte vastu huvi. Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Suhtume teie isikuandmete kaitsmisse ja nende konfidentsiaalsesse töötlemisse suure vastutustundega. Teie isikuandmeid töödeldakse eranditult Euroopa Liidu andmekaitseseaduse ja eriti isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi "GDPR") sätete kohaselt. Siinses isikuandmete kaitse teatises on kirjeldatud teie isikuandmete töötlemist ja teie privaatsusega seotud õigusi Tequipmenti tarvikute leidja kasutamise kontekstis. Täpsem teave muude teenuste ja Porsche kontserni muude ettevõtete pakkumiste kohta on esitatud nende teenuste ja ettevõtete asjakohastes privaatsuspõhimõtetes.

1. Vastutava töötleja ja andmekaitseametniku kontaktandmed

Andmekaitseseaduste tähenduses vastutab andmete töötlemise eest:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Saksamaa
Tel: (+49) 0711 911-0

Kui teil on privaatsuse kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega julgesti ühendust.

Andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta aadressil:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Andmekaitseametnik
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Saksamaa
Kontakt: https://www.porsche.com/germany/privacy/contact

2. Andmekaitse objekt

Andmekaitse objekt on isikuandmed. See on kogu teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (nn mõjutatud isiku) kohta. Siia alla kuulub näiteks selline teave nagu nimi, posti- ja meiliaadress või telefoninumber, aga ka Tequipmenti tarvikute leidja kasutamise ajal vältimatult tekkiv teave, nagu külastuse algus, lõpp ja kestus ning teie IP-aadressi edastamine.

3. Andmete automatiseeritud töötlemise tüüp, ulatus, eesmärk ja õiguslik alus

Tequipmenti tarvikute leidjat saab üldiselt kasutada ilma registreerimata. Isegi kui kasutate Tequipmenti tarvikute leidjat ilma registreerimata, saab siiski isikuandmeid töödelda. Allpool on esitatud Tequipmenti tarvikute leidja tehtava andmetöötluse tüübi, ulatuse, eesmärkide ja õigusliku aluse ülevaade.

3.1 Meie veebiteenuse pakkumine

Kui kasutate oma seadme kaudu Tequipmenti tarvikute leidjat, töötleme automaatselt järgmisi andmeid:

- juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
- külastuse kestus
- kasutaja seadmed
- kasutatav operatsioonisüsteem
- kasutatavad funktsioonid
- saadetud andmete hulk
- sündmuse tüüp
- IP-aadress
- viitaja URL
- domeeninimi

Neid andmeid töödeldakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt, et osutada teenust, tagada tehniline toimimine ning tuvastada ja kõrvaldada tõrkeid. Tegutseme Tequipmenti tarvikute leidja kasutamise ja selle tehnilise toimimise võimaldamise ja pideva turvamise huvides. Tequipmenti tarvikute leidja külastamise ajal töödeldakse neid andmeid automaatselt. Ilma selle sätteta ei saa meie teenuseid kasutada. Me ei kasuta neid andmeid teie ega teie identiteedi kohta järelduste tegemiseks. Kustutame need andmed tavaliselt 7 päeva pärast, välja arvatud juhul, kui neid on erandkorras vaja eespool nimetatud eesmärkidel. Sel juhul kustutame need andmed kohe, kui töötlemise eesmärk täidetakse.

3.2 Küpsised

xTequipmenti tarvikute leidja külastamise korral võidakse teie seadmesse salvestada niinimetatud küpsised ehk väikeseid faile, et pakkuda teile hulganisti erinevaid funktsioone, suurendada veebisaidi kasutusmugavust ja optimeerida meie pakkumisi. Kui te ei soovi küpsiseid kasutada, saate nende oma seadmesse salvestamise internetibrauseri seadete või eraldi keeldumisvaliku kaudu ära keelata. Pidage meeles, et see võib meie pakkumise funktsioonide kasutamist piirata. Täpsem teave küpsiste laadi, ulatuse, eesmärkide, õiguslike aluse ja nende töötlemisest keeldumise kohta on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

4. Isikuandmete vastuvõtja

Ettevõttesisesed vastuvõtjad. Porsche AG-s volitatakse juurdepääs ainult neile inimestele, kellel on seda vaja eespool 3. ja 4. peatükis kirjeldatud eesmärkidel.

Välised vastuvõtjad. Edastame teie isikuandmeid väljapoole Porsche AG-d välistele vastuvõtjatele ainult siis, kui seda on vaja teie taotluse töötlemiseks, kui on olemas mõni muu seaduslik volitus või teie nõusolek.

Välised vastuvõtjad võivad olla:

a) volitatud töötleja – Porsche AG kontserni ettevõtted või välised teenuseosutajad, keda kasutame teenuste osutamiseks, näiteks Porsche AG pakkumise tehnilise taristu ja hoolduse või sisu pakkumise alal. Teie privaatsuse säilimise tagamiseks valitakse need volitatud töötlejad hoolikalt ja neid kontrollitakse regulaarselt. Teenuseosutajad võivad andmeid kasutada ainult meie kindlaks määratud eesmärgil ja meie juhiste kohaselt.

b) avalikud asutused – ametivõimud ja valitsusasutused, nagu prokurörid, kohtud või maksuhaldurid, kellele peame isikuandmeid edastama õiguslikult siduvatel põhjustel. Sel juhul edastatakse andmeid GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti c alusel.

c) eraettevõtted – edasimüüjad, koostööpartnerid või abipersonal, kellele edastatakse andmeid nõusoleku alusel teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või õigustatud huvide kaitseks, nt Porsche keskused, rahastavad pangad, muude teenuste või transporditeenuste osutajad. Sel juhul edastatakse andmeid GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a, b ja/või f alusel.

5. Säilitamisaeg

Isikuandmete säilitamisaeg on esitatud konkreetse teenuse ja funktsiooni andmetöötlust käsitlevas 3. ja 4. peatükis. Peale selle säilitame üldiselt teie isikuandmeid ainult kindla eesmärgi täitmiseks vajalikuks ajaks või – teie nõusoleku korral – seni, kuni te ei ole nõusolekut tagasi võtnud. Vastuväite esitamise korral kustutame teie isikuandmed, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine on asjakohaste seadusesätete kohaselt lubatud. Kustutame teie isikuandmed isegi siis, kui oleme selleks kohustatud õiguslikel põhjustel.

6. Mõjutatud õigused

Andmeid töötleva isikuna on teil mitmeid õigusi. Täpsemalt:

Õigus teabele. Teil on õigus taotleda teavet andmete kohta, mida me teie kohta salvestame.

Õigus andmete parandamisele ja kustutamisele. Teil on õigus taotleda valede andmete parandamist ja – kui õigusnõuded on täidetud – andmete kustutamist.

Isikuandmete töötlemise piiramine. Kui õigusnõuded on täidetud, on teil õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmine. Kui olete andnud meile lepingu või nõusoleku alusel isikuandmeid, on teil õigus (võttes arvesse õigusnõudeid) saada esitatud andmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus taotleda, et me edastaks need mõnele muule edastamise eest vastutavale isikule.

Vastuväite esitamine isikuandmete töötlemise kohta, kui õiguslik alus on õigustatud huvi. Olenevalt konkreetsest olukorrast tulenevatest põhjustest on teil õigus esitada meie tehtavale andmetöötlusele igal ajal vastuväide, kui selle õiguslik alus on õigustatud huvi. Kui kasutate vastuväite esitamise õigust, peatame teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame – õigusnõuete kohaselt – tõestada kaalukaid õiguslikke põhjusi töötlemise jätkamiseks, mis kaaluvad üles teie õigused.

Küpsistest keeldumine. Samuti saate igal ajal küpsiste kasutamisest keelduda. Täpsem teave on esitatud meie küpsiste kasutamise põhimõtetes.

Nõusoleku tagasivõtmine. Kui olete andnud meile isikuandmete töötlemise kohta nõusoleku, võite selle igal ajal edasiulatuvalt tagasi võtta. Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkus jääb kuni tagasivõtmiseni mõjutamata.

Kaebused järelevalveasutusele. Samuti võite esitada pädevale järelevalveasutusele kaebuse, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat õigust. Võite pöörduda teie elukohas või riigis või meie eest vastutava andmekaitseasutuse poole.

Meie kontaktandmed. Kui teil on isikuandmete töötlemise, andmesubjekti õiguste ja mistahes antud nõusoleku kohta küsimusi, saate meiega tasuta ühendust võtta. Kõigi eelnimetatud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust aadressil https://www.porsche.com/germany/privacy/contact või meilitsi eespool 1. peatükis nimetatud aadressil. Veenduge, et saame teid selgelt tuvastada.

7. Lingid kolmandate osapoolte pakkumistele

Muude teenuseosutajate veebisaidid ja teenused, millele Tequipmenti tarvikute leidja lingib, on disainitud ja neid osutavad kolmandad osapooled. Meil ei ole mingit mõju selliste kolmandate osapoolte teenuste disaini, sisu ja funktsioonide üle. Ütleme sõnaselgelt lahti kogu lingitud kolmandate osapoolte pakkumiste sisust. Pidage meeles, et Tequipmenti tarvikute leidja kaudu lingitud kolmandate osapoolte pakkumised võivad teie seadmesse omakorda küpsiseid paigaldada või isikuandmeid koguda. Meil ei ole selle üle mingit mõju. Vajaduse korral hankige teavet otse nende lingitud kolmandate osapoolte pakkumiste tegijailt.

8. Uusim versioon

Kehtib siinse isikuandmete kaitse teatise uusim versioon. Kuupäev: 18/05/18